Európai uniós projektek

Ooo opció hivatalos honlapja. SCRUBTEC 553 E

Uj Budapest, 1. Az egésiz Városháza izgalommal lesi a vá­lasztásokat, amelyektől tisztviselő előme­netele függ'.

Az elnöki ügyosztály először áP. Munkatársunk ez ügyben kérdést intézett Sipőcz Jenő dr. Szenzációs interpelláció a szerdai közgyűlésen. Mint megbizhata'ign helyről értesülünk, Horváth Károly IV. Az interpelláció névszerinti szövege a kö­vetkező: Tudja-e a polgármester ur, hogy a múlt héten a főváros téridé'én 1.

ooo opció hivatalos honlapja a kötési ár keresztrejtvény

Tekintettel árrá, hogy egy földrengés veszéllyel is járhat, hajlandó-e a polgármester ur intézkedni, hogy ilyen, a főváros érdekeit legkomolyabban ve­szélyeztető esemény többet ne forduljon elő? A főváros opciót kapott a bécsi elektrobuszokra. Megírta az Uj Budapest, hogy Béos városa ajánla­tot tett a fővárosnak, hogy három elektrobuszát, amelyet az osztrák fővárosnak a benzin olcsósága miatt nem érdemes járatnia, eladja Budapestnek.

A közlekedési ügyosztályban fontolóira vették az aján­latot, annál is inkább, mert nálunk drágább lévén a benzin, mint Bécsbem a benzines autóbuszok he­lyett viszont az elektrohuszok járatása kerül keve­sebbe. Till tanácsnok megbízásából Krisztinkovich műszaki főtanácsos és Bárány főmérnök felutaztak Bécsbe, megtekintették az elektrobuszokat és tár­gyalásokat kezdtek a vételről. Az osztrákoknak volt eszük és magyar koronában szabták meg a vétel­árat, csekély Azonban hamarosan leszálltak a ma­gas lóról és a főváros képviselői darabonkint íOO.

OOO koronás árban opciót kaptak az elektrohuszok meg­vásárlására.

Hogyan lehet visszaadni a régi VKontakte kialakítást egy számítógéphez.

A tanács és a közgyűlés fog dönteni arról, hogy Budapest él-e az opcióval és amennyi­ben a vétel sikerül, a 1STagy János-utcai töltőtelep felhasználásával már á legközelebbi jövőben 'meg fog indulni a három elektrobusz. Blaha, Lujza-Szinház a Blaha Lujza-utcában.

A Revü csak ta­valy kapta meg a szinháznyitási engedélyt, amely alkalommal a bináris opciók címke egy esztendei lejárattal több fontos kikötést tett a színház tűzbiztonsága szem­pontjából.

ooo opció hivatalos honlapja az optek áttekinti a bináris opciókat

Ez az egy esztendő most lejárt és mivel amúgy is átalakítások váltak volna szükségessé, az Lnió elhatározta a színház teljes átépítését. A föld­szinti nézőteret megkisebbiti, az eddigi Thonet-szé- kek helyett kényelmes zsöllyéket állítanak be, az er­kély fölé pedig még egy emeleti páholysort építe­nek.

Az átépítést a magánépitési átépítési bizott­ság már engedélyezte és a munka már meg is kez­dődött.

Irányítószám Ha szeretne megjegyzést fűzni a kérelméhez A Nilfisk és a Nilfisk Group tagjai felvehetik velem a kapcsolatot e-mailben vállalataikra, termékeikre és szolgáltatásaikra vonatkozó direkt marketing kommunikációs anyagokkal.

A színház átépítésével kapcsolatban uj ne­vet is kap: ősztől kezdve Blaha Lujza-Szinház lesz a neve, Beöthy igazgató ugyanis készségesen járult hozzá a Népszínházi Bizottság azon kívánságához, hogy az idegen Revii-Szinház név helyett magyaros hangzású nevet adjanak a műintézetnek.

Ezzel kap­csolatban az Unió beadványt intézet a közmunka­tanácsához, hogy a Szerecsen-utcát. A kék niazur bemutatója.

Hetek óta folynak a próbák a Király-szitnház legközelebbi újdonságából, A kék mazurbóí, melynek előadása az idei évad egyik szenzációjának ígérkezik. A színház Stoll Ká­roly főrendező vezetésével ooo opció hivatalos honlapja elkövet, hogy a világhírű, szerző külföldön már igen nagy sikert aratott darabja ooo opció hivatalos honlapja is méltó előadásban kerüljön a közönség elé.

Külön érdekessége a szereposztásnak, hogy az együk vezető férfiszerepben Matány Antal, a Belvárosi Színház kitűnő tagja lép fel, aki legnagyobb sikereit vidé­ken mint operetszinész aratta. A Magyar színház heti műsorán a francia A nagyságos asszony táncosa és a magyar Búzavirág felváltva szerepelnek.

ooo opció hivatalos honlapja kereskedelmi opció bináris quebec

Vasárnap délután két órakor a Sasfiókot adják Gellérttel a címszerepben. Pün­kösd hétfőn délután 2 és fél órakor a Kis lord kerül színre. A Scala-szinház megnyitó előadása szombaton, én lesz, a bemutatóra kerülő Rip van Winkle c.

SCRUBTEC 553 E

Vasárnap este megismétlik az előadást, vasár­nap és hétfőn délután 3 órakor mérsékelt helyárak­kal a Luxemburg grófját adják. Ismét uj amerikai filmstar mutatkozik be ezen a héten a Royal-Apollóban A könnyelmű Éva cimü filmen. Dorothy Philipps, egy fiatal szőke szépség, aki Ame­rika legkitűnőbb drámai szendéi között emlegetnek. A darabot két fenomenális amerikai burleszk előzi meg. Az előadások köznapokon és vasárnapon egy­formán 5, 7 és 9 órakor kezdődnek. A főszerepeket a, szerzőn kiyi.

Horváth Zoltán alakítják.

Európai uniós projektek

Megelőzi ezt egy'- két fel- vonásos amerikai életkép: Harc az aranyért címen. Omnia jegyei Bárdnál is. Beje­lentette a vezérigazgató, hogy a részvénytársaság- Ábauj-Torna vármegyében Ászaló, Szikszó és Hal- maj községekben kb. A Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank igazga­tósága megállapította a bank Az igazgatóság a május ra összehívott közgyűlésnek javasolni fogja, hogy a bank részvényenként 40 ko­rona osztalékot fizessen. UJabb feltűnő cipő1 árleszállítás.

ooo opció hivatalos honlapja tőzsdék bemutató számlája

Ugyanaz barna betétes Férfi barna cipő Nő i fekete félcipő spanglis Gyermek fekete cipő sárga Nagy választék szandálokban. Előbb győződjék meg és azután vásároljon! Nagymező-utca 17 szám.

Kapcsold ki! Nem maszk, hanem füldugó!

Budapest, IV. Telefon: 55— SZÁM Budapest legelőkelőbb köiönségének találkozó helye.