Szolgáltatások

Elszámolási és szállítási lehetőség, Értékesítés (SM)

A jelen ÁSZF a felek által megkötött Elszámolási és szállítási lehetőség keretszerződések elválaszthatatlan részét képezik, valamennyi rendelkezése irányadó felek teljes szerződéses jogviszonyára kivéve, ha a felek az egyedi keretszerződésben a jelen ÁSZFtől eltérő rendelkezésekben állapodnak meg.

Az Ügyfél általános szerződési feltételei nem válnak az Egyedi keretszerződés részévé. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az Egyedi keretszerződés, elszámolási és szállítási lehetőség Eseti szállítási szerződés, továbbá a postai szolgáltatásokról szóló A SENDEE rendszerhez történő csatlakozás feltételei A SENDEE rendszer technikai feltételei Az Ügyfél, illetve a Futár kötelezettsége a SENDEE rendszer és applikáció alkalmazásához szükséges technikai feltételek — ideértve különösen a folyamatos internet elérést és a GPS helymeghatározást biztosító eszközöket — biztosítása, és azoknak az Egyedi keretszerződés hatálya alatt történő folyamatos fenntartása, valamint ezen eszközök üzemszerű működésének folyamatos biztosítása.

A SENDEE rendszer és applikáció alkalmazásához szükséges eszközök beszerzése, üzemképes állapotban tartása és működtetése, továbbá a technikai feltételek biztosítása az Ügyfél és a Elszámolási és szállítási lehetőség kizárólagos kötelezettsége, e tekintetben SENDEE-t semmilyen kötelezettség vagy felelősség nem terheli. Az Ügyfél, illetve a Futár tevékenységének jogszabályi feltételei Az Ügyfél, illetve a Futár tevékenységére vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások maradéktalan betartása minden esetben az Ügyfél, illetve a Futár kötelezettsége, ezek teljesítéséért SENDEE semmilyen felelősséget nem vállal.

Amennyiben Ügyfél vagy Futár tevékenységével összefüggésben bármely hatóság bármilyen jogsértést állapít meg, vagy hátrányos jogkövetkezményt alkalmaz ideértve különösen bírság kiszabásátezért kizárólag Ügyfelet, illetve Futárt terheli a felelősség, bármely ilyen jogsértésért vagy hátrányos jogkövetkezményért kizárólag Ügyfél, illetve Futár köteles közvetlenül helytállni.

Amennyiben az Ügyfél vagy a Futár tevékenységére vonatkozó jogszabályi rendelkezések vagy hatósági előírások megsértése miatt SENDEE-t bármilyen hátrányos jogkövetkezmény vagy kár éri, Ügyfél, illetve Futár köteles SENDEE-t haladéktalanul mentesíteni minden esetleges ilyen hátrányos jogkövetkezmény vagy kár alól. A Futárra vonatkozó egyéb feltételek A Futár a tevékenysége végzéséhez szükséges, megfelelő szállítóeszközt maga köteles biztosítani, továbbá maga köteles viselni a szolgáltatása teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi költséget.

Az Egyedi keretszerződés egyik fél számára sem keletkeztet kötelezettséget a saját szolgáltatásának nyújtására vagy a másik fél szolgáltatásának igénybevételére. SENDEE kifejezetten nem vállal kötelezettséget, sem felelősséget azért, hogy az Ügyfél vagy a Futár által esetlegesen elvárt tartalom szerinti, rendszerességű vagy mennyiségű szállítási szolgáltatási megrendelést teljesít Ügyfél részére, illetve biztosít Futár részére.

Felek e körben különösen figyelemmel vannak azon körülményre, hogy a SENDEE rendszerben való regisztráció és részvétel ingyenes. Az egyedi azonosító egyedi, másra nem átruházható, azt annak jogosultja köteles titokban tartani és megelőzni, hogy az illetéktelen harmadik személyek tudomására jusson, vagy számukra hozzáférhető legyen. Mindezek megtartásáért Ügyfelet és Futárt teljeskörű és kizárólagos felelősség terheli.

Szállítási szerződés

Amennyiben az egyedi azonosító illetéktelenek részére ismertté válik, vagy ahhoz illetéktelen harmadik személy hozzáfért vagy hozzáférhetett, erről SENDEE-t haladéktalanul értesíteni kell.

Az értesítésig az ilyen egyedi azonosítóval igénybe vett elszámolási és szállítási lehetőség szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítéséért, illetve minden esetleges kárért az Ügyfél vagy Futár teljeskörű felelősséggel tartozik, annak viselésére, illetve megtérítésére SENDEE nem kötelezhető.

SENDEE-t semmilyen felelősség nem terheli az egyedi azonosító váltáshoz szükséges idő alatt kiesett szolgáltatások miatt.

elszámolási és szállítási lehetőség

Az egyedi azonosító megszüntetése vagy a kizárás a rendszer használatából az Egyedi keretszerződés megszüntetését is eredményezi. SENDEE különösen, de nem kizárólagosan akkor jogosult az előző pontban foglaltak alkalmazására, ha i az Ügyfél elszámolási és szállítási lehetőség a Futár magatartása sérti SENDEE vagy a SENDEE rendszer üzleti jóhírnevét, ii többszöri vagy súlyos panasz érkezik az Ügyféllel vagy a Valódi pénzkeresési mód a diákok számára az interneten szemben, vagy iii az Ügyfél, illetve a Futár nem felel meg a szolgáltatása nyújtására vonatkozó, a jogszabályokban vagy a jelen ÁSZF-ben vagy az Egyedi Keretszerződésben foglalt feltételeknek, vagy iv az Ügyfél, illetve a Futár egyébként olyan magatartást tanúsít, ami SENDEE részéről kizárja a további együttműködés fenntartását, v az Ügyfél az esedékes vállalkozói díj megfizetését elmulasztja, vi Futár a küldeményt elveszíti, szándékosan megrongálja vagy megsemmisíti, vagy a Visszaigazolt Eseti megrendelést előzetes értesítés nélkül nem teljesíti.

SENDEE minden előzetes értesítés nélkül felfüggeszti Ügyfél regisztrációját, amennyiben Ügyfél az esedékes vállalkozói díj megfizetését elmulasztja, továbbá minden előzetes értesítés nélkül felfüggeszti Futár regisztrációját, amennyiben Futár a küldeményt elveszíti, szándékosan megrongálja vagy megsemmisíti, vagy a Visszaigazolt Eseti megrendelést előzetes értesítés nélkül nem teljesíti. Eseti megrendelést az Ügyfél kizárólag aktív státuszban rögzíthet a rendszerben.

Az Ügyfél aktív státuszát bármikor jogosult megváltoztatni passzív státuszra, amely azonban a korábban rögzített Eseti megrendelések hatályát — a lentiek szerinti visszavonás esetét kivéve — nem érinti.

Az Eseti megrendelés rögzítése során az alábbi adatok elszámolási és szállítási lehetőség kötelező: feladó neve és feladási cím szállítandó csomag tartalma címzett neve és a szállítási cím irányítószám, utcanév, házszám, emelet és ajtó feltüntetésével a csomag ellenértékének kiegyenlítésének módja megrendelő által előre fizetve vagy a Futárnál utánvéttel a csomag értéke Az Eseti megrendelés rögzítése a SENDEE rendszerben az Ügyfél ajánlatának minősül az Eseti szállítási szerződés létrehozására.

Mindemellett Ügyfél tudomásul veszi, hogy SENDEE a szállítandó csomagok Eseti megrendelések szerint rögzített tartalmát nem köteles ellenőrizni, így amennyiben utólagosan válik nyilvánvalóvá, hogy a csomag a SENDEE által nyújtott szolgáltatás keretében nem szállítható akár annak mérete, tartalma vagy egyéb ok miattaz ebből eredő többlet költségek és többlet díjak minden esetben Ügyfelet terhelik.

Az Ügyfél a címzést a csomagon úgy köteles elhelyezni, hogy az tisztán látható és pontosan olvasható legyen. A címzésben nem opció jel javítás vagy bármilyen olyan elszámolási és szállítási lehetőség, amely félreértésekre adhat okot.

A címzést úgy kell rögzíteni a internetes jövedelemoldalak, hogy az szállítás közben ne eshessen, vagy ne válhasson le. Amennyiben a csomag címzése ezen feltételeknek nem felel meg, a csomag nem vehető át kiszállításra.

Az szállítandó csomag megfelelő becsomagolásáért az Ügyfél felelős. Ügyfél a szállítandó csomagot elszámolási és szállítási lehetőség lezárva, a csomag tartalmát megfelelően védve köteles átadni a Futár részére. A csomagolásnak olyannak kell lennie, hogy az biztosítsa a csomag tartalma minőségének megőrzését a szállítás során, védje a csomag tartalmát a kiszállítás során szokásosan felmerülő esetleges sérülésekkel szemben is, továbbá biztosítania kell, hogy a küldemény ne tegyen kárt a szállítóeszközben, illetve ne veszélyeztesse a Futár testi épségét, egészségét.

Futár a csomag átvételét mindaddig megtagadhatja, ha annak csomagolása nem felel meg a csomag biztonságos továbbításához szükséges követelményeknek.

elszámolási és szállítási lehetőség

A csomag átvételének a csomagolás hiányosságai miatt történő megtagadása nem mentesíti az Ügyfelet a vállalkozói díj megfizetésének kötelezettsége alól. A Futár a csomagot annak tartalma ellenőrzése nélkül veszi át az Ügyféltől és annak tartalma ellenőrzése nélkül szolgáltatja ki a címzettnek. A címzett a csomag tartalmát az átvételt követően, utánvétes csomag esetén az ellenérték megfizetését követően ellenőrizheti.

Visszaigazolást a Futár kizárólag aktív státuszban rögzíthet a rendszerben. A Futár aktív státuszát bármikor jogosult megváltoztatni passzív státuszra, amely azonban a korábban rögzített Visszaigazolások hatályát és teljesítési kötelezettségét nem érinti. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Futár nem köteles a felajánlott Eseti megrendelést elfogadni, ennek megfelelően SENDEE nem vállal kötelezettséget az Eseti megrendelés Visszaigazolására és ezáltal teljesítésére, vagy arra, hogy az adott Eseti megrendelés teljesítésére a teljesítéshez leginkább megfelelő Futár közreműködésével kerül sor.

A Visszaigazolás rögzítését követően az Ügyfél akkor is köteles az Eseti megrendelésben rögzített feltételeknek megfelelően kiszámított díjat SENDEE részére megfizetni, amennyiben a tényleges kiszállítás az Ügyfél érdekkörében felmerült bármely okból elmarad.

elszámolási és szállítási lehetőség

A Visszaigazolás Futár által történő visszavonására nincs lehetőség. Amennyiben Futár az Eseti szállítási szerződés teljesítése tekintetében elháríthatatlan külső körülmény által akadályoztatva van, ezt köteles SENDEE részére haladéktalanul jelezni, aki jogosult a Futár Visszaigazolását törölni és az Eseti megrendelést más Futár számára elérhetővé tenni.

Az csomag feladása Az Ügyfél a szállítandó csomagot közvetlenül az Eseti megrendelést visszaigazoló Futár részére köteles átadni.

elszámolási és szállítási lehetőség

Az Ügyfél köteles meggyőződni arról, hogy a Futár azonos a Visszaigazolást rögzítő Futárral. Az Ügyfél felel azért, hogy a Futár részére átadott csomag megfelel az Eseti megrendelésben rögzített tartalomnak.

elszámolási és szállítási lehetőség

A Futár nem köteles a szállítandó csomagot átvenni, ha az nem egyezik az Eseti megrendelésben, vagy az általa nem szállítható el pl. A csomag átvételének ezen okból történő akadályoztatása esetén Futár köteles SENDEE-vel egyeztetni, aki a szállítás feltételeit az Ügyféllel egyezteti, és azt esetleges többletdíj pl. Amennyiben a csomag nem felel meg a jelen ÁSZF-ben foglalt követelményeknek vagy a jogszabályi előírásoknak, a Futár köteles a csomag átvételét megtagadni; az ebből eredő minden többletköltség és kár Ügyfelet terheli.

Az Ügyfél a csomag átadásakor köteles felhívni a Futár figyelmét arra, amennyiben a csomag továbbítása a szokásostól eltérő kezelést igényel. Ennek elmulasztásából eredő minden kárért Ügyfél felel. A csomag tartalmáért és a csomagolás bármilyen hiányosságáért kizárólag az Ügyfelet terheli felelősség, e tekintetben SENDEE mindennemű felelősségét kizárja. A csomag kiszállítása A Futár a kiszállítás során a csomagolást semmilyen körülmények között nem bonthatja meg, vagy nem bonthatja ki, köteles a kiszállítás során a csomag épségét megóvni.

A csomag kiszállítása Futár kötelezettsége, aki köteles a szállítást a lehetőség szerinti legrövidebb útvonalon és legrövidebb időn belül teljesíteni, indokolatlan megszakítás vagy megállás nélkül, és a csomagot az Ügyfél által megadott címen a címzett részére kiszolgáltatni.

Értékesítés (SM)

Futár teljeskörű felelősséggel tartozik SENDEE irányában azért, ha az Eseti szállítási szerződés teljesítése azért szenved késedelmet, mert Futár nem tartotta be a jelen pontban foglalt kötelezettségeit. Mindemellett Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szállítás meghatározott útvonalon vagy meghatározott határidőben történő teljesítése a közlekedési adottságoktól függ, ezért elfogadja, hogy SENDEE nem vállal kötelezettséget a kiszállítás meghatározott útvonalon történő teljesítésére, vagy a csomag meghatározott időpontban vagy határidőn belül történő átadására.

A szállítási címet az Ügyfél a Futár részére átadott csomagon is köteles feltüntetni. Ügyfél a szállítási tokenek a mai napra mindaddig módosíthatja, illetve a csomagot visszakérheti, amíg a csomag a címzett részére kiszolgáltatásra nem kerül, köteles azonban az ezzel összefüggésben felmerült többlet díjakat SENDEE részére megfizetni.

Ennek célja, hogy a SENDEE applikáción keresztül bonyolított szállítási szolgáltatások a lehető legmagasabb színvonalon kerüljenek nyújtásra, valamennyi részes fél legnagyobb megelégedésére. SENDEE bármikor jogosult olyan értékelési rendszert bevezetni és fenntartani, illetve azt felfüggeszteni vagy megszüntetni, amellyel meghatároz olyan minimális átlagos értékelési szintet, amelynek meghaladása előfeltétele a SENDEE rendszer igénybevételének.

Amennyiben az Ügyfél ezt a szintet nem haladja meg, az kifejezetten indokot szolgáltathat Ügyfél SENDEE rendszerhez való hozzáférése felfüggesztésének az arra vonatkozó szabályok szerint.

Ezzel a szállítási szolgáltatás teljesítettnek tekintendő. A Futár a csomagot kizárólag a SENDEE rendszerben rögzített címzett részére, vagy az alábbi személyek részére szolgáltatja ki: ha a elszámolási és szállítási lehetőség cím lakóhely, az ingatlan tulajdonosa vagy bérlője, ha a kézbesítési cím munkahely, a munkahelyen küldemények átvételére feljogosított személy pl. Amennyiben a címzettnek a csomag kiszolgáltatásakor mennyiségi vagy minőségi kifogása van, ezt a Futár a rögzíti a SENDEE rendszerben, a csomagot nem adja át a címzett részére, és a kiszállítás kézbesíthetetlennek minősül.

A címzett kifogásait kizárólag az Ügyféllel köteles egyeztetni, a csomag Futár által történt kibontásának esetét ide nem értve a Futár, illetve SENDEE a csomag címzett által elvárt tartalmáért semmilyen felelősséggel nem tartozik.

Amennyiben a csomag a címzett részére bármely okból — forex kereskedési számla a fenti pontban megjelölt okot is — nem kézbesíthető, a csomag az Ügyfél rendelkezése szerint visszaszállításra kerül az Ügyfél részére a SENDEE rendszerben rögzített feladási címre, a vonatkozó vállalkozói díj Ügyfél által történő megfizetése esetén.

Szolgáltatások

Amennyiben az Ügyfél a csomag visszaszállítását nem kéri, SENDEE a csomag őrzésére romlandó tartalmak esetén nem köteles, és jogosult azt megsemmisíteni. A nem romlandó dolgok megőrzésére a jogszabályok rendelkezései irányadóak. A fentiek nem mentesítik az Ügyfelet a vállalkozói díj megfizetései alól. Utánvétes csomagra vonatkozó eltérő rendelkezések Amennyiben az Ügyfél olyan csomag tekintetében kívánja igénybe venni a SENDEE szolgáltatását, amely csomag ellenértékét a címzett a csomag kézbesítésekor fizeti meg, ezt az Ügyfél az Eseti megrendelés rögzítésekor köteles a SENDEE rendszerben feltüntetni, az ellenérték rögzítésével egyidejűleg.

A félreértések elkerülése érdekében az utánvét lehetősége kizárólag a csomag ellenértékének megfizetésére vonatkozik, a SENDEE szolgáltatása után járó vállalkozói díjat minden esetben az Ügyfél köteles megfizetni. Utánvétes csomag esetén a Futár a csomag címzett részére történő átadásakor köteles a csomag SENDEE rendszerben rögzített ellenértékét a címzettől átvenni, és az átvett összeget köteles haladéktalanul az Ügyfél részére a SENDEE rendszerben rögzített feladási helyre visszavinni, és az Ügyfélnek átadni.

elszámolási és szállítási lehetőség

Az Ügyfél a biztosítékként letett összeget köteles a Futár részére haladéktalanul visszaadni, amennyiben a Futár a kiszállított csomag ellenértékének Ügyfél részére történő visszaszállítására és átadására vonatkozó kötelezettségének eleget tett. Amennyiben a Futár nem tesz eleget a kiszállított csomag ellenértékének Ügyfél részére történő visszaszállítására és átadására vonatkozó kötelezettségének, az Ügyfél jogosult az ezzel részére okozott károkat a letett biztosíték összegéből kielégíteni.